SAUSEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş bir kuruluştur.

GİZLİLİK BİLDİRİMİ ve KİŞİSEL VERİLER HAKKINDA AYDINLATMA

Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (“SAÜSEM”) olarak SAÜSEM web sitesini ("SAÜSEMWEB") ziyaret edenlerin, SAÜSEM aday işlemleri panelini ("SAÜSEMAİP") kullanan kişilerin ve bizimle elektronik olarak iletişim kuran herkesin kişisel verilerine saygı gösteriyoruz. SAÜSEM olarak eğitim ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, SAÜSEM ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenmesini ve muhafazasını sağlamak için gerekli tedbirleri alıyoruz. İşbu gizlilik bildirimi (“Gizlilik Bildirimi”), web sitemizi kullanırken kullanıcılara ilişkin ne tür bilgilerin SAÜSEM tarafından alındığını, bunların nasıl kullanıldığını ve korunduğunu açıklamaktadır. Bu sorumluluğumuzun farkında olarak, KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekliyle ve mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.


1. İşlenen Kişisel Verilerin Türleri

Bu Gizlilik Bildiriminde, “kişisel verileriniz” kimliğinizi veya üçüncü bir kişinin kimliğini belirten ya da belirlenebilir kılan her türlü veriyi ifade eder.

Bunlar sınırlı olmamak kaydıyla işin doğası gereği adınızı, kimlik bilgilerinizi, adresinizi, telefon numaranızı, IP adresinizi, e-posta adresinizi ve SAÜSEM’de başvurduğunuz önceki eğitim ve sınav bilgilerini içerir. E-posta adresi ve telefon numarası sizi bilgilendirmek için toplanmaktadır. Bilgilerinizi eksik/hatalı yazarak başvuru yaparsanız size bilgilendirme yapılamamasından dolayı sorumluluk kabul edilmez. SAÜSEMWEB “Duyuru Bildirimi” için "OneSignal" kullanılmakta olup kişisel veri toplamamaktadır.


2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, SAÜSEM tarafından sağlanan hizmet ve ticari faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, üniversitemiz birimleri ve ofisler, internet sitesi, sosyal medya, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. SAÜSEM’in sunduğu hizmetlerden yararlandığınız sürece kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Ayrıca, SAÜSEM’in hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, SAÜSEM binasını veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, SAÜSEM tarafından düzenlenen eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir. Bunun yanında tarafınıza sunulan hizmetin tamamlanabilmesi için SAÜSEM olarak kimlik bilgileri vb. zorunlu bilgileri sizin adınıza ilgili kuruluştan almaktayız.

SAÜSEM tarafından sunulan eğitim ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, SAÜSEM tarafından sunulan eğitim ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, SAÜSEM ile iş ilişkisi içerisinde olan 3.şahısların hukuki ve ticari güvenliğinin temini amaçlarıyla bilgi toplanmaktadır.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz adli ya da idari mercilerce öngörülmesi hali dışında bu Gizlilik Bildirimi’nde belirtilenler haricinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerinizi,

– Hukuk eğitimlerinin gerçekleştirilebilmesi için Adalet Bakanlığıyla,
– Sağlık eğitimlerinin gerçekleştirilebilmesi için Sağlık Bakanlığıyla,
– Personel Belgelendirme hizmetleri için MYK ve/veya TÜRKAK ile,
– SAÜSEM için destek hizmetleri sağlayan, sitelerimizi barındıran veya işleten; verileri analiz eden hizmet sağlayıcıları (Google), eğitimlerin sizlere ulaştırılmasına yardımcı olan hizmet sağlayıcıları, müşteri hizmetleri sunan, ödemeleri yöneten hizmet sağlayıcıları vb.- üçüncü kişiler ile,

– Kanunen yetkili kamu kurumları ile KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşabiliriz.

İlgili üçüncü kişiler, söz konusu hizmeti yerine getirebilmek için gerekli olan ilgili kişisel veriye erişim sağlamaktadır. Bu durumda, söz konusu üçüncü kişiler, bilgilerinizi yalnızca SAÜSEM adına hizmet vermek için kullanacak, sözleşmesel yükümlülükleri çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka hiçbir amaçla kullanmama yükümlülüğü altında olacaklardır.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, otomatik veya otomatik olmayan yollar ile yukarıda yer verilen gerekçeler doğrultusunda SAÜSEM tarafından düzenlenen eğitim, seminer, organizasyonlar veya hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda SAÜSEM’in sözleşme ve yasadan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde ifa edilebilmesi için elde ile edilir.

Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (2) ve (3) numaralı maddelerinde belirtilen gerekçelerle de işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Gizlilik Bildirimi’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle SAÜSEM’e iletmeniz durumunda SAÜSEM talebin niteliğine göre talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.

Başkalarının gizliliğini tehlikeye atan veya başka şekilde aşırı derecede zor olan istekleri reddetme hakkımız ve işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkımız saklıdır.

Bu kapsamda kişisel veri sahiplerinin;

 - Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 - Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 - Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 - Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 - Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 - KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 - İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 - Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Ek olarak, kişisel verilerinizi SAÜSEMAİP sistemine giriş yaparak kendiniz güncelleyebilirsiniz.

6. Kişisel Veri Sahibinin Başvuru Hakkı

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler (3. kişiler adına yapılan başvurular için özel vekaletnameleri) ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi sausem@sakarya.edu.tr e-posta adresinden veya aşağıdaki adresten bizzat elden veya noter vasıtasıyla tebligat yoluyla iletebilirsiniz. Başvuru Formu için tıklayınız.

Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAÜSEM)

Adres: Kemalpaşa Mahallesi, Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü, 54050 Serdivan/Sakarya

SAÜSEM olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda herhangi bir değişiklik yayınlanması halinde işbu Bilgilendirme Metnini güncelleyeceğimizi taahhüt ederiz. SAÜSEM, Bilgilendirme Metni hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek suretiyle değiştirebilir. Bilgilendirme Metni hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

7. Güvenlik

SAÜSEM, size ait bilgileri güvenli biçimde saklamakta ve gerekli tüm önlemleri almaktadır. SAÜSEM'in, gerekli hizmeti size ulaştırmak için bilgilerinize erişimi olan sözleşme ortakları, sözleşme yükümlülükleri çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka hiçbir amaçla kullanmamakla yükümlüdür. Bu metnin (2) ve (3) numaralı maddelerinde belirtilen nedenlerle kişisel bilgilerinizin bir kısmı veya tamamı ilgili kamu kurum veya kuruluşlar ile paylaşılması gerekecektir. Bu durumlarda da bilgileriniz gizli addedilecektir.


8. Çerez Politikası

Çerez, bir web sitesi sunucusu tarafından bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydedilen basit bir metin dosyasıdır. Sadece bu sunucu ilgili çerezin içeriğine erişebilir veya bu bilgileri okuyabilir. Her çerez, web tarayıcınıza özeldir. Bir benzersiz tanımlayıcı, site adı ve bazı numaralar gibi anonim bilgiler içerir. Web sitesinin bazı öğeleri, örneğin tercihlerinizi hatırlamasını sağlar. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesi (bunlar "birinci taraf çerezler" olarak bilinir) veya görüntülediğiniz sayfada içerik sunan diğer web siteleri ("üçüncü taraf çerezler") tarafından belirlenebilir.

a.      
Birinci Taraf Çerezler

SAÜSEMAİP sistemine giriş yapabilmeniz, oturumunuzu ve gezinme adımlarınızı yönetmek için kullanılan çerezlerdir. Kesinlikle gereklidir.
SAÜSEMWEB, oturum çerezi ve kullanıcının çerez etiketini kapatıp-kapatmadığı bilgisini içeren çerez kullanmaktadır. Kapatıldıktan sonra çerez etiketinin bir hafta boyunca tekrar görüntülenmemesini sağlar.


b.     
Üçüncü Taraf Çerezler

Google analitikleri: Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde sitenin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Google, bu istatistiklere toplumsal istatistikler ve ilgilere ilişkin veriler eklemek suretiyle, kullanıcıları daha iyi anlamamızı sağlar. SAÜSEMAİP ve SAÜSEMWEB, Google Analitik çerezleri kullanmaktadır. Söz konusu çerezler ile toplanan veriler, ABD’de bulunan Google sunucularına aktarılmakta ve söz konusu veriler Google’ın veri koruma ilkeleri ile uyumlu olarak muhafaza edilmektedir. Bu verilerin toplanmasını istemiyorsanız bu linki ziyaret ediniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
OneSignal: SAÜSEMWEB tarafından yeni duyuru eklendiğinde bildirim göndermek amacıyla kullanılmakta olup onayınız olmadan size bildirim gönderilmemektedir. Üçüncü taraf çerezleri kabul etmez veya engellerseniz bildirim alamazsınız.

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=tr

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/tr-tr/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/tr-TR/kb/Cookies

Opera: https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/

Safari: https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

SAUSEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş bir kuruluştur.