SAUSEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş bir kuruluştur.

Adli Trafik Kazalarında Bilirkişilik Eğitimi (Uzaktan Eğitim)

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

BÖLÜM 1

 1. Bilirkişinin Tanımı
 2. Teknik Bilirkişinin Tanımı
 3. Bilirkişinin Haiz Olacağı Nitelikler
 4. Bilirkişinin Yetkileri
 5. Bilirkişinin Yükümlülükleri
 6. Etik İlkeler

BÖLÜM 2

 1. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Trafik Yönetmenliği
 2. Taksir
 3. Bilinçli Taksir
 4. Olası Kast
 5. Kast
 6. Karayolları Trafik Kanunun Trafik Kazasını Ortaya
  Çıkaran Etken Maddeleri ile Diğer Maddelerin
  İrdelenmesi
  1. Karayolları Trafik Kanunu Madde 46-84 Arası
  2. Karayolları Trafik Yönetmeliğinin Madde 94-156 Arası
  3. Oluş Şekline Göre Trafik Kazası Türlerinin İrdelenmesi
   1. Karşılıklı Çarpışma
   2. Arkadan Çarpma
   3. Yandan Çarpma
   4. Yan Yana Çarpışma
   5. Duran Araca Çarpma
   6. Zincirleme Çarpışma
   7. Çoklu Çarpışma
   8. Engel/Cisim ile Çarpışma
   9. Yayaya Çarpma
   10. Hayvana Çarpma
   11. Devrilme, Savrulma, Takla Atma
   12. Yoldan Çıkma
   13. Araçtan İnsan Düşmesi
   14. Araçtan Cisim Düşmesi
   15. Kavşak Kazaları
    1. Trafik Işıklı Kavşak Kazaları
    2. Bölünmüş Yol Kavşak Kazaları
    3. Trafik İşaret Levhalı Kavşak Kazaları
    4. Kontrolsüz Kavşak Kazaları.
    5. Motosiklet ve Benzeri Araç Kazaları
   16. Yaya Kazaları
    1. Yaya Yürüme Hızları
   17. Yolcu Kazaları
   18. Büyük Araç (Kamyon, Çekici, Otobüs Gibi) Kazaları

1. Takoğraf Çıktı Analizi

            2. Elektronik Takoğraf

                  3. Analog (Mekanik-Elektro Mekanik) Takoğraf

                  4. Dijital (Sayısal) Takoğraf Çıktı Analizleri

                            19. Alkollü Sürücü Kazaları

    1. Alkolün Etkisi ile Trafik Kazasına Sebebiyet Vermek
    2. Trafik Kazasında Alkollü Olmak

BÖLÜM 3

 1. Kaza Mahallindeki İz ve Deliller ile Bu Delillerin Tespiti
  1. Fren İzleri
  2. Sürtünme İzleri
  3. Lastik İzleri
  4. Biyolojik İzler
  5. Kazıntı İzleri vb.
  6. Araç Üzeri ve Aksamlarının Analiz Edilmesi
  7. Trafik Kazasına Karışan Araçların Hız Tespit Formülleri
   1. Fren İzine Göre İlk Başlangıç Hız Tespiti
   2. Fren İzine Göre Çarpma Anındaki Hız Tespiti
   3. Bilinen Hızına Göre Ortaya Çıkabilecek Fren İzi Mesafesi Tespitleri
   4. Kamera Kaydına Göre Yapılan Hız Tespiti

BÖLÜM 4

 1. Trafik Kazası Tespit Tutanağının Analiz Edilmesi
  1. Tutanakta Dikkate Alınması Gereken Başlıklar ve Bölümler
  2. Trafik Kazası Tespit Tutanağındaki Krokinin Analiz Edilmesi
  3. Trafik Kazası Tespit Tutanağındaki Açıklamanın Analiz Edilmesi
  4. Kaza Yerini Fotoğraflama ve Ölçüm Yöntemleri
  5. Dosyada Bulunan Delillere Göre Trafik Kazasının Değerlendirilmesi
   1. Öngörme ve Engelleme Tedbirleri
   2. Karayolları Trafik Kanununa Göre İhlal Edilen Kusurlar

BÖLÜM 5

 1. Bilirkişi Dosyasında Dikkat Edilecek Hususlar
 2. Kaza Tespit Tutanağında, Kaza Krokilerinde ve Tanık İfade Tutanaklarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 3. Kusur Oranı Belirleme
 4. Çoklu Kazalarda Tarafların Kusurlarının İrdelenmesi
 5. Tüketici Mevzuatına Kapsamında Bilirkişilik Değerlendirmesi
  1. Onarım Bedeli
  2. Tamir Süresi
  3. Pert Total Belirleme
  4. Bilirkişi Raporunun Düzenlenmesi
   1. Dosya Üzerinden veya Kaza Mahallinde Yapılan Keşfe Göre
   2. Cumhuriyet Başsavcılığının Talimat Bilirkişi Raporu
   3. Asliye Ceza/Hukuk Mahkemesinin Talimat Bilirkişi Raporu
   4. Ağır Ceza Mahkemesinin Talimat Bilirkişi Raporu
   5. İş, Ticaret vb. Mahkemelerinin Talimat Bilirkişi Raporu

BÖLÜM 6

 1. Kaza Kroki Çizimi

BÖLÜM 7

 1. Örnek Olay ve Örnek Bilirkişi Dosyaları

“Adli Trafik” alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için adli trafik alanında hizmet veren resmî kurumlarda en az 5 yıl süreyle çalışmış olmak ve bu süre içerisinde sertifikalandırılmak veya uzman olarak yetkilendirilmiş ya da Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinde en az beş yıl süreyle çalışmış olmak ve alanında sertifika sahibi olmak.

“Adli Trafik” alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin inşaat, ulaştırma, makine, otomotiv, mekatronik, elektrik, elektronik veya elektrik–elektronik mühendisliği bölümlerinden mezun olup adli otomotiv/adli trafik konusunda sertifikalı eğitim almış olanlar ile Milli Eğitim Bakanlığı özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında çalışan veya çalışmış lisans mezunu trafik öğretmenleri de bilirkişilik başvurusunda bulunabilir.

Bilirkişilik yapabilmeniz için Bilirkişi Temel Eğitimi sertifikanızın da olması gerekmektedir.

Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler eğitimlerini bitirdikten 1 hafta sonra sertifikalarını turkiye.gov.tr (e-Devlet kapısı) sistemine girdiklerinde görebilmekte ve sertifikalarını e-devlet sistemi üzerinden sorgulayabilmektedir.

 

Aşağıdaki butona tıklayarak sertifikanızı sorgulayabilirsiniz.

 

 


Haziran 2021'den itibaren sertifikalarımızın %95'i basılı olarak değil dijital olarak gönderilmektedir. Adaylarımız turkiye.gov.tr sistemine girip sertifikalarını karekodlu olarak bilgisayarına indirebilmekte ya da yazıcılarından çıktı alabilmektedirler.


Bu sertifikalar için tüm onaylar verilmiş olup, tekrardan başkaca bir onaya ihtiyaç duyulmamaktadır.

Sınav Soru Sayısı: 30 Soru

Sınav Süresi: 50 Dakika

 

 

Sınav tarihleri "aday işlemleri panelinden" görüntülenebilmektedir. Aşağıdaki butona tıkladıktan sonra kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

 

Aday İşlemleri Paneli'nde karşınıza açılacak olan ilk sayfada sınav tarihinizi görebilirsiniz.

Belirtilen sınav tarihi aralığında sınava 3 kez giriş yapma hakkı bulunmaktadır. Belirtilen tarih aralığında istenilen gün ve saatte sınava, eğitim portalında Sınav bölümünden giriş yapılabilmektedir.

Sınav uzaktan sınav yöntemiyle çoktan seçmeli (test) olarak yapılmaktadır. Sınav yaklaşık 20 soru 30 dakika sürmektedir. Sınavdan en az 50 puan alınması durumunda başarılı olup, tekrar sınava giriş yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

İlgili mevzuatın tamamı için tıklayınız.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bilirkişiliğe Kabul, Bilirkişilik Sicili ve Bilirkişilik Listesi

Bilirkişiliğe kabul şartları4

MADDE 10- (1) Bilirkişilik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a)      26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.

 

a)     (Ek: 5/6/2017-KHK-691/10 md.; Aynen kabul: 31/1/2018-7069/10 md.) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak. (4)

b)      Daha önce kendi isteği dışında bilirkişilik sicilinden çıkarılmamış olmak.

ç) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak.

c)      Başka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmamak.

d)      Bilirkişilik temel eğitimini tamamlamak.

e)     Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak ya da daha fazla çalışma süresi belirlenmiş ise bu süre kadar fiilen çalışmış olmak.

f)      Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından aranan şartları haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma, mesleki yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.

ğ) Bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlenen yeterlilik koşullarını taşımak.

(2)      Özel hukuk tüzel kişilerinin bünyesinde bilirkişi olarak çalışacak kişiler bakımından da birinci fıkradaki şartlar aranır ve düzenlenen raporlarda bu kişilerin adı ve soyadı ile imzası bulunur.

(3)    Daha önce yaptığı başvurusu mesleki olarak yeterli nitelikte bulunmadığı gerekçesiyle reddedilenler, bir yıl geçmedikçe yeniden bilirkişilik yapmak için başvuruda bulunamazlar.

(4)    Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, hukuk alanı dışında ayrı bir uzmanlığa sahip olduğunu ve birinci fıkradaki şartları taşıdığını belgelendirmediği takdirde, bilirkişilik siciline ve listesine kaydedilemez.

NASIL KAYIT OLABİLİRİM?

Katılmak istediğiniz kursun sayfasında yer alan kırmızı “Başvuru Yap” butonuna tıklayarak başvuru formunu doldurmanızın ardından kredi kartı ile ödeme sayfasına geçebilirsiniz. Bu sayfada ödeme işleminin tamamlanması ardından başvurunuz yönetici onayına gider. Eğitim başlangıç tarihinde size kullanıcı adı ve şifreniz sms ile gönderilecektir. EFT yöntemiyle ödeme yapmak isteyen kişiler başvuru yap butonuna tıklamadan önce internet bankacılığı veya atm üzerinden eğitim ve kurslar hesabımıza ödeme yapabilir başvuru esnasında dekont yükleyerek kayıtlarını tamamlayabileceklerdir.

 

ÖDEME SEÇENEKLERİ NELERDİR?

Kredi kartıyla veya EFT/Havale yoluyla ödeme yapabilirsiniz.

 

TAKSİT YAPILABİLİYOR MU?

Kredi kartıyla ödemede ödeme sonrası bankanızla iletişime geçerek veya mobil banka uygulaması üzerinden taksitlendirme yapabilirsiniz.


BANKA HESAP BİLGİSİ

 

(Kredi kartıyla ödemek istediğiniz takdirde başvuru esnasında ödeme yapabilirsiniz)

Ziraat Katılım Bankası
Alıcı Adı              : Sakarya Üniversitesi Dön. Ser. İşl. Md.
Hesap No            : 27-464698-2
IBAN                   : TR21 0020 9000 0046 4698 0000 02

Ödemesi Yapılmayan Başvuru Kabul Edilmeyecektir.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Telefonlarda yaşanan yoğunluk nedeniyle daha hızlı iletişim için lütfen e-posta adresimiz (sausem@sakarya.edu.tr) ile ulaşım sağlayınız.

Mesai Saatleri: 08:30 - 12:30  || 13:30 - 17:30
Adres: Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAUSEM) Esentepe Kampüsü 54187 Serdivan/SAKARYA 
Tel:   0264 295 42 20
E-posta: sausem@sakarya.edu.tr


Eğitim Ücreti (KDV dahil)
1000 TL
Ders Saati
24
Son Kayıt Tarihi
15 Şubat 2023
SAUSEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş bir kuruluştur.