SAUSEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş bir kuruluştur.

Kamu Gözetimi Kurumu Uzaktan Eğitim Dersleri (Kesin Kayıt)

 

 

 

Bilindiği üzere 4/11/2017 tarihli ve 30230 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği"  bağımsız denetçilerin etik kurallara uygun ve yüksek kalitede bağımsız denetim hizmeti sunabilmeleri amacıyla mesleki bilgi ve becerilerinin ihtiyaç duyulan seviyede tutulmasına ve geliştirilmesine yönelik usul ve esasları düzenlemektir.

 

4/11/2017 tarihli ve 30230 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği"nin 8'inci maddesinin ikinci fıkrasında; temel mesleki konularda yürütülen eğitimlerden, bağımsız denetçilerin sürekli eğitim kredisi elde edilebilmesi, eğitim programının eğitim gerçekleştirilmeden önce Kurum tarafından onaylanmış olması şartına bağlanmıştır.

 

Söz konusu düzenleme çerçevesinde yapılan protokol gereği Sakarya Üniversitesi bu eğitimleri ulusal ve uluslararası birçok sertifikasyona sahip olan Sürekli Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi (SAUSEM) aracılığıyla yürütmektedir.

 

UZAKTAN EĞİTİM TARİHLERİ 

28 Şubat 2023 son başvuru tarihli grubun eğitimi   2 Mart 2023 saat 16:00'da "Eğitim Portalı" üzerinden başlayacak olup 31 Mart 2023 saat 23:59'da sona erecektir.

 

Eğitim, Uzaktan eğitim yöntemiyle tüm Türkiye'deki adaylara internet üzerinden eğitim portalımız aracılığıyla verilecektir.

 

Eğitimin amacı;

Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Ve Uygulama Merkezi Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim programlarını Bağımsız Denetçilerin etik kurallara uygun ve yüksek kalitede bağımsız denetim hizmeti sunabilmeleri için mesleki bilgi becerilerinin ihtiyaç duyulan seviyede tutulmasına ve geliştirilmesine yönelik hazırlamaktadır.

 

Eğitime kimler katılabilir;

- Bağımsız Denetçi Ruhsatına Sahip  SMMM ve YMM'ler

Bu çerçevede Kurumumuzca düzenlenmesine onay verilen eğitim programlarına ilişkin dersler;

- Kurumsal Yönetim İlkeleri
Eğitim Süresi 14 saat (Uzaktan Eğitim) 450 TL (KDV Dahil)

- Etik Kurallar
Eğitim Süresi 7 saat (Uzaktan Eğitim) 250 TL (KDV Dahil)

 

Eğitim ile ilgili bilgiler

- Eğitimler ayda bir açılmakta olup başvurular ilan edilen son başvuru tarihine kadar yapılabilecektir.

- Her video bir ders saatini kapsamaktadır.

- Eğitim bir ay sürmektedir.

- Videolar birbirine bağlı olup izlenen video ve kısa sınavı tamamlanmadan sıradaki videoya geçiş yapılamamaktadır. Videolarda ileri veya geri sarma, atlama işlemi yapılamaz.

 

Eğitim videolarının başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi için videoları Mozilla Firefox tarayıcısından izlemeniz önem arz etmektedir. Aşağıdaki linkten tarayıcıyı indirebilirsiniz.

https://www.mozilla.org/tr/

 

Sınav ile ilgili bilgiler

- Her ders saati sonunda 5 soruluk kısa sınav yapılmaktadır. Kısa sınavların süresi 15 dakikadır.

- KGK tarafından gönderilen, 18.09.2019 tarihli ve 65445614-799 sayılı üst yazı gereğince kısa sınav sorularına %60 oranında doğru cevap verilememesi durumunda ilgili dersin tekrar izlenmesi gerekmektedir. Kısa sınava 3 kez girme hakkınız bulunmaktadır. Sınavda 3 kez başarılı olunamaması durumunda eğitime ilk dersten başlanması gerekecektir.

 

Eğitim sonunda yapılacak olan final sınavı 25 sorudan oluşmaktadır ve sınav süresi 60 dakikadır. Final sınavına 3 kez girme hakkınız bulunmaktadır. Tüm katılımcıların bir aylık süre içerisinde mutlaka eğitimlerini tamamlayıp sınava girmeleri gerekmektedir. Bağımsız denetçilere Yönelik Sürekli Eğitim Programları Düzenleme Usul ve Esasları Madde 9’da belirtildiği üzere sınav sonucunda başarılı/başarısız şeklinde bir değerlendirme yapılması zorunlu değildir.

 

Eğitim İçeriği:

Modül Ders Eğitim Adı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ ve FİNANSAL YÖNETİM
Ders 1 FİNANSAL YÖNETİM
Ders 2 FİNANSAL ANALİZ
Ders 3 ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ
Ders 4 PARANIN ZAMAN DEĞERİ
Ders 5 TAHVİL DEĞERLEMESİ
Ders 6 HİSSE DEĞERLEMESİ
Ders 7 SERMAYE BÜTÇELEMESİ
Ders 8 BAŞABAŞ ANALİZLERİ
Ders 9 SERMAYE MALİYETİ
Ders 10 SERMAYE YAPISI
Ders 11 TEMETTÜ POLİTİKASI
Ders 12 PORTFÖY YÖNETİMİ
Ders 13 KURUMSAL YÖNETİM
Ders 14 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER
 

KAMU GÖZETİM KURUMU ETİK KURALLAR
Ders 1 ETİK KAVRAMI VE ETİK TÜRLERİ
Ders 2 İŞ ETİĞİ VE ETİK SORUNLAR
Ders 3 MESLEKİ ETİK
Ders 4 BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN ETİK KURALLAR STANDARDI-I
Ders 5 Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar Standardı-II
Ders 6 BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN ETİK KURALLAR STANDARDI-III
Ders 7 BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN ETİK KURALLAR STANDARDI-IV

 

Modül Ders Eğitim Adı
FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ Ders 1
01. Finansal Tablolar Analizi
Ders 2
02. Mali Analizin Yapılmasının Amacı, Kavramı ve Mahiyeti
Ders 3
03. Mali Analiz Türleri ve Teknikleri
Ders 4
04. Mali Tablolar ve İlkeleri Mali Tabloların Düzenlenme Standartları
Ders 5
05. Oran (Rasyo) Analizi
Ders 6
06. Oran (Rasyo) Analizi Finansal Yapı (Borç) Oranları
Ders 7
07. Oran (Rasyo) Analizi Faaliyet Oranları Karlılık Oranları Piyasa Performansı
Ders 8
08. Karşılaştırmalı Mali Tablo Analizi (Yatay Analiz)
Ders 9
09. Dikey Analiz (Yüzdeler Yöntemi)
Ders 10
10. Trend (Eğilim) Yüzdeleri Analizi
Ders 11
11. Proforma Tablo ve Konsolide Tablolar
Ders 12
12. Fon Akım Tablosu
Ders 13
13. Nakit Akım Tablosu
Ders 14
14. Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Tarihi: 26.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28509

Bağımsız Denetçilerin Sürekli Eğitimi  
MADDE 25 –
(1) (Değişik:RG-21/7/2017-30130) Denetçiler, etik kurallara uygun ve yüksek kalitede hizmet sunabilmeleri amacıyla, sahip oldukları mesleki bilgi ve becerilerinin yeterli bir seviyede tutulmasını ve geliştirilmesini hedefleyen sürekli eğitime tabi tutulur.
(2) (Değişik:RG-21/7/2017-30130) Sürekli eğitim yükümlülüğü denetçinin sicile tescil edildiği tarihi izleyen ikinci takvim yılının başından itibaren başlar. Yetkilendirildiği tarih ile tescil tarihi arasında iki yıl ve daha fazla süre bulunanlar için ilave yükümlülükler getirilebilir.
(3) (Değişik:RG-21/7/2017-30130) Sürekli eğitim yükümlülüğünün başlamasından itibaren, denetçilerin her yıl, yıllık ve üçer yıllık dönemler için Kurum tarafından öngörülen sürekli eğitim yükümlülüğüne ilişkin şartları karşılamaları zorunludur.
(4) Denetim kuruluşları (Ek ibare:RG-21/7/2017-30130) ve denetim üstlenen bağımsız denetçiler, denetçilerinin sürekli eğitim programlarını tamamlamaları için gerekli tedbirleri alır.
(5) Sürekli eğitime ilişkin hususlar, gerektiğinde ilgili kurumların görüşü de alınarak Kurum tarafından düzenlenir.
(6) Kurum, denetimin bağımsızlığının ve tarafsızlığının sağlanması, denetime olan güven ile denetimin kalitesinin artırılması amacıyla sürekli eğitime ilave olarak bu Yönetmelik çerçevesinde denetçilerin ve meslek mensuplarının eğitilmesi veya eğitim seviyelerinin yükseltilmesi hususunda gerekli tedbirleri alır.
(7) (Değişik:RG-23/11/2018-30604) Sürekli eğitim yükümlülüğünü yerine getirmeyen denetçiler, bu yükümlülüklerini yerine getirene kadar denetim yapamazlar ve denetim ekiplerinde görevlendirilemezler.

 

- Eğitime katılacak adaylar her hangi bir firma adına eğitimlerini fatura ettirmek istiyorlar ise başvurularını yaptıkları gün dekont ve firma bilgilerini bilgeng@sakarya.edu.tr mail adresine mutlaka mail atmalıdırlar.


Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler eğitimlerini bitirdikten 1 hafta sonra sertifikalarını turkiye.gov.tr (e-Devlet kapısı) sistemine girdiklerinde görebilmekte ve sertifikalarını e-devlet sistemi üzerinden sorgulayabilmektedir.

 

Aşağıdaki butona tıklayarak sertifikanızı sorgulayabilirsiniz.

 

 


Haziran 2021'den itibaren sertifikalarımızın %95'i basılı olarak değil dijital olarak gönderilmektedir. Adaylarımız turkiye.gov.tr sistemine girip sertifikalarını karekodlu olarak bilgisayarına indirebilmekte ya da yazıcılarından çıktı alabilmektedirler.


Bu sertifikalar için tüm onaylar verilmiş olup, tekrardan başkaca bir onaya ihtiyaç duyulmamaktadır.

NASIL KAYIT OLABİLİRİM?

Katılmak istediğiniz kursun sayfasında yer alan kırmızı “Başvuru Yap” butonuna tıklayarak başvuru formunu doldurmanızın ardından kredi kartı ile ödeme sayfasına geçebilirsiniz. Bu sayfada ödeme işleminin tamamlanması ardından başvurunuz yönetici onayına gider. Eğitim başlangıç tarihinde size kullanıcı adı ve şifreniz sms ile gönderilecektir. EFT yöntemiyle ödeme yapmak isteyen kişiler başvuru yap butonuna tıklamadan önce internet bankacılığı veya atm üzerinden eğitim ve kurslar hesabımıza ödeme yapabilir başvuru esnasında dekont yükleyerek kayıtlarını tamamlayabileceklerdir.

 

ÖDEME SEÇENEKLERİ NELERDİR?

Kredi kartıyla veya EFT/Havale yoluyla ödeme yapabilirsiniz.

 

TAKSİT YAPILABİLİYOR MU?

Kredi kartıyla ödemede ödeme sonrası bankanızla iletişime geçerek veya mobil banka uygulaması üzerinden taksitlendirme yapabilirsiniz.


BANKA HESAP BİLGİSİ

 

(Kredi kartıyla ödemek istediğiniz takdirde başvuru esnasında ödeme yapabilirsiniz)

Ziraat Katılım Bankası
Alıcı Adı              : Sakarya Üniversitesi Dön. Ser. İşl. Md.
Hesap No            : 27-464698-2
IBAN                   : TR21 0020 9000 0046 4698 0000 02

Ödemesi Yapılmayan Başvuru Kabul Edilmeyecektir.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Telefonlarda yaşanan yoğunluk nedeniyle daha hızlı iletişim için lütfen e-posta adresimiz (sausem@sakarya.edu.tr) ile ulaşım sağlayınız.

Mesai Saatleri: 08:30 - 12:30  || 13:30 - 17:30
Adres: Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAUSEM) Esentepe Kampüsü 54187 Serdivan/SAKARYA 
Tel:   0264 295 42 20
E-posta: sausem@sakarya.edu.tr


Eğitim Ücreti (KDV dahil)
Seçilen Derse Göre
Son Kayıt Tarihi
28 Şubat 2023
SAUSEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş bir kuruluştur.